Osiguranje od opšte građanske odgovornosti

Retro image of lawyer signing important legal document on black desk. Over black background.

Uprkos želji i trudu da svoj posao obavljate u skladu sa propisima i pravilima struke nezgode se ipak dešavaju jer su greške uvijek moguće. Ako pritom posljedice nekog propusta pretrpi treće lice postavlja se pitanje Vaše zakonske odgovornosti za nastalu štetu.

Osiguranje Aura Vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti te odgovornosti vezane za određene djelatnosti.
U lepezi proizvoda osiguranja od odgovornosti izdvajamo:
- osiguranje od odgovornosti revizijskih društava
- osiguranje od odgovornosti advokata
- osiguranje od odgovornosti ljekara
- osiguranje od odgovornosti notara
- osiguranje od odgovornosti društava za posredovanje u osiguranju
- posiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti veterinara, geodeta, posrednika nekretnina itd.

Koje rizike osiguranje pokriva?
Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost za smrti, tjelesne povrede ili narušavanje zdravlja trećih lica, ako i uništenje ili oštećenje imovine trećeg lica.
Osiguranjem je pokivena odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, posjedovanja stvari, ili iz pravnog odnosa.
Ako se posebno ugovori osiguranjem je pokrivena i odgovornost za štete koje nisu nastale ni povredom lica ni oštećenjem stvari, tzv. „čisto imovinske štete“.
Osigurano pokriće se pruža na teritoriji Bosne i Hercegovine a na teritoriji drugih zemalja ako se posebno ugovori ili je predviđeno dopunskim odredbama.

Pravna zaštita
Pored isplate odštete trećim licima u slučaju opravdanog zahtjeva za naknadu štete, Osiguranje Aura Vam pruža i pravnu zaštitu koja obuhvata:
- ispitivanje odgovornosti osiguranika za nastalu štetu
- vođenje spora u ime osiguranika

Preuzmite opšte uslove za osiguranje od profesionalne odgovornosti

Preuzmite uslove za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata