Osiguranje robe u transportu

cargo truck

Roba koja se transportuje, kako u domaćem tako i u međunarodnom transportu, izložena je brojnim rizicima, i to saobraćajnim nezgodama, elementarnim nepogodama, požaru i eksploziji te krađi i raznim lomovima i oštećenjima.
Osiguranje Aura osigurava sve pošiljke koje se prenose ili prevoze izvan i unutar granica Bosne i Hercegovine, bilo kojim prevoznim sredstvom.

U ponudi transportnih osiguranja nudimo Vam:
- osiguranje robe u domaćem transport
- osiguranje robe međunarodnom transportu
- osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na pošiljkama u domaćem transport
- osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na pošiljkama u međunarodnom transportu

Koje rizike osiguranje pokriva?
Osnovni transportni rizici su:
- saobraćajne nezgode,
- elementarne nepogode (oluja, udar groma, grad, odron zemlje itd.),
- požar i eksplozija,
- krađa, djelimična krađa, neisporuke cijelih koleta kao i krađa prevoznog sredsta sa pošiljkom,
- pad osiguranog predmeta za vrijeme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.
Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici koji podrazumijevaju razna oštećenja, rasipanja ili curenja robe usljed oštećenja spoljašnje transportne ambalaže, oštećenja nastala usljed kontakta sa drugim robama itd.

Naknada u slučaju nastanka osiguranog slučaja
Nakon prijave štete i obrade odštetnog zahtjeva osiguraniku se nadoknađuje stvarna šteta na pošiljci, ali najviše do osiguranog iznosa pošiljke. Ako je osigurani iznos manji od ugovorene vrijednosti pošiljke osiguravač će nadoknaditi srazmijerni dio štete između osiguranog iznosa i stvarne, odnosno ugovorene vrijednosti pošiljke.

Comments are closed.