Obavještenje o pravu na pritužbu

Obavještenje o pravu na pritužbu

 

Svaki osiguranik, ugovarač osiguranja ili korisnik iz ugovora ima pravo podnijeti pritužbu ukoliko je nezadovoljan pružanjem usluga osiguranja, odnosno rješavanjem obaveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužba se podnosi usmenim putem na zapisnik u prostorijama Društva ili pismenim putem na:

adresu: Ulica Veljka Mlađenovića 7d, 78 000 Banjaluka
e - mail: pritužbe@auraosiguranje.com
fax: +387 51 456 681

Pritužba se podnosi zbog:
- postupanja društva za osiguranje odnosno lica koje za društvo za osiguranje obavlja poslove zastupanja u osiguranju,
- odluke društva za osiguranje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,
- postupanja društva za osiguranje u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja društva za osiguranje je 15 dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe, ali najduže godinu dana od kada se desio događaj ili nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi.

Pritužba treba da sadrži:
- ime, prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice,
- razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe,
- dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
- datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe odnosno lica koje ga zastupa,
- punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Osiguravač će u roku od 15 dana od prijema pritužbe donijeti pismenu odluku o podnesenoj pritužbi.

Zapisnik o pritužbi
Pravilnik o pritužbama
Prigovor Ombudsmenu FBiH