Najčešća pitanja

najcesca_pitanjaNajčešće postavljana pitanja o osiguranju motornih vozila

1. Da li neko može umjesto vlasnika vozila registrovati njegov automobil?

Registrovati vozilo može samo vlasnik vozila ili neko drugo lice uz punomoć dobijenu od vlasnika i ovjerenu u sudu ili opštini. Polisa osiguranja i sve uplatnice za takse glase na vlasnika vozila.

2. Šta se dešava ukoliko osiguranik izgubi polisu?

Ako osiguranik izgubi polisu radi se prepis polise.

Najčešće postavljana pitanja o osiguranju imovine

1. U slučaju indirektnog udara groma da li polisa pokriva i kućne aparate koji su izgoreli?

Pokriće se odnosi isključivo na direktan udar groma. U slučaju kada je ugovoreno osiguranje električnih aparata u domaćinstvu, pokrivene su i štete nastale indirektnim udarom groma.

2. Da li postoji ograničenje broja šteta po polisama osiguranja imovine i koliko je puta moguće tokom jedne godine prijaviti štetu?

Ne postoji ograničenje za broj prijavljenih šteta, ali zbir isplaćenih iznosa po svim štetama u jednoj osiguravajućoj godini po jednoj polisi osiguranja ne smije da bude veći od osigurane sume.

3. Da li osiguranje imovine može da ugovori neko drugi osim vlasnika i kome se u slučaju štete isplaćuje naknada?

Ugovarač osiguranja ne mora da bude vlasnik imovine što znači da osiguranje može da ugovori i neko drugo lice, ali se u slučaju štetnog događaja naknada štete isplaćuje vlasniku.

4. Šta se događa prilikom isplate štete kod polisa koje su vinkulirane u korist banke?

U slučaju štete po polisi koja je vinkulirana u korist banke Osiguranje Aura traži saglasnost banke i postupa prema uputstvima banke. Ako se kredit redovno plaća tada banka u pravilu daje saglasnost da se naknada isplati ugovaraču osiguranja. U slučaju da se rate kredita ne plaćaju redovno tada banka ima pravo da traži da se iz naknade štete prvo plati dug na ime kredita.

5. Koje štete su pokrivene kod izlivanja vode iz instalacije?

Pokrivene su štete na predmetima osiguranja koje su posljedica izlivanja vode iz instalacija, a ne i šteta na samim instalacijama.